Nadzór pedagogiczny

szkola

Aby szkoły i inne placówki oświatowe prawidłowo funkcjonowały i spełniały wszystkie ustawowe zadania, konieczny jest nadzór pedagogiczny. To jeden z najważniejszych instrumentów polityki oświatowej państwa, którego zadaniem jest doskonalenie systemu edukacji oraz dbanie o jakość i coraz lepsze efekty pracy szkół.

W każdej szkole, bez względu na to, czy jest to szkoła podstawowa, gimnazjum czy szkoła średnia, obowiązuje pewnego rodzaju hierarchia. Kadrą pedagogiczną zarządza dyrektor, który jest w szkole osoba nadrzędną, ale trzeba pamiętać, że nie ma on władzy absolutnej. Szkoła to nie prywatna firma, tylko jednostka publiczna, a jej dyrektor wszystkie swoje działania musi podporządkowywać ustawom i rozporządzeniom tworzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nadzór pedagogiczny jest właśnie po to, by monitorować, czy kadra pedagogiczna i dyrektor szkoły realizują wszystkie działania narzucone na nich ustawowo.

Szkoły pod nadzorem

Nadzór pedagogiczny najczęściej jest prowadzony przez wyspecjalizowanych pracowników kuratorium oświaty lub innego organu administracyjnego, pod który podlega dana szkoła. Osoba, która przeprowadza nadzór, sprawdza m.in. czy wszyscy nauczyciele w szkole są zatrudnieni zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Nie może być bowiem tak, że z powodu braków kadrowych nauczyciel wyspecjalizowany w nauczaniu jednego przedmiotu musi prowadzić kilka – nawet takie, które nie są zgodne z jego wykształceniem. Takie sytuacje najczęściej zdarzają się w małych szkołach w niewielkich miejscowościach. Nadzór pedagogiczny obejmuje również sprawdzanie, czy w szkole realizowane są wszystkie podstawy programowe i ramowe plany nauczania. Chodzi o to, by każdy uczeń, kończący dany etap edukacji umiał to samo i był tak samo przygotowany do nauki w kolejnej szkole. Dzięki temu uczniowie z dużych miast z doskonała bazą edukacyjną maja takie same szanse na naukę w dobrej szkole jak ich koledzy z małych miast czy wsi

Kontrola przestrzegania zasad

Zadaniem nadzoru pedagogicznego jest też sprawdzanie, czy szkoła przestrzega statutu, a kadra pedagogiczna stosuje się do zasad oceniania i klasyfikowania uczniów oraz we właściwy sposób przeprowadza egzaminy. Kontrolowane są też warunki, jakie dana szkoła oferuje w zakresie edukacji, bezpieczeństwa i wychowania. Regularny nadzór pedagogiczny jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania całego systemu edukacji. Choć niektórym wydawać się może, że to zbyt dużo biurokracji i papierkowej roboty, ale bez nadzoru szkoły w Polsce funkcjonowałyby na różnych zasadach, tworząc ogromne różnice edukacyjne wśród uczniów.